» Warunki handlowe

Warunki handlowe

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym www.bezel.pl. Warunki szczegółowo określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

Definicje

Niniejsze warunki są przeznaczone wyłącznie do internetowej sprzedaży towarów konsumentom.

Kupujący:

Na potrzeby niniejszego regulaminu przez kupującego rozumie się konsumenta, czyli osobę, która w przeciwieństwie do sprzedawcy przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach działalności gospodarczej ani w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (zwany dalej „kupującym”).

Sprzedawca:

W rozumieniu niniejszych warunków sprzedający jest przedsiębiorcą, który w przeciwieństwie do kupującego działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (zwany dalej „sprzedawcą”) przy zawieraniu i wykonywaniu umowy.

KCRC:

Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Republiki Czeskiej, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „KCRC”)

Dane kontaktowe

Nazwa e-shopu: www.bezel.pl
Spółka: Hodinky 365 s.r.o.
Siedziba: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Numer Identyfikacyjny: 28638581
Numer Identyfikacji Podatkowej: CZ28638581
Zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 36127 do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.bezel.pl
E-mail: info@bezel.pl
Adres kontaktowy: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Republika Czeska
Siedziba sklepu: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Republika Czeska
Godziny otwarcia: Pon. - Sob. 10:00 - 18:00

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi na korespondencję pisemną lub elektroniczną kupującego, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

Kodeks postępowania: Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu postanowień § 1820 ust. 1 lit. n. KCRC.

Obsługa posprzedażowa: Sprzedawca świadczy obsługę posprzedażową w postaci konsultacji w zakresie ustawień zegarka. W przypadku niektórych towarów faktura obejmuje również bezpłatną wymianę rozładowanej baterii przez określony czas lub regulację bransolety. Sprzedający przekaże kupującemu bardziej szczegółowe warunki po przesłaniu zapytania na powyższe dane kontaktowe.

Informacje

Informacje o kupowanym towarze dostępne są przy każdym produkcie z osobna. Informacje o towarze i cenie podane przez sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy.

Koszt rozmowy telefonicznej nie odbiega w żaden sposób od stawki podstawowej płaconej przez kupującego.

Informacje o akceptowanych metodach płatności są podane tutaj. Sprzedawca nie wymaga żadnych opłat w zależności od formy płatności, za wyjątkiem płatności za pobraniem.

Przyjęcie oferty z dodatkiem lub zmianą nie stanowi przyjęcia oferty.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, z której wynikają odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie ma skutków prawnych.

Przyjęcie niezamówionego wykonania przez kupującego nie oznacza przyjęcia oferty.

W przypadku udostępnienia przez sprzedawcę opinii o towarach sprzedanych przez innych kupujących, wówczas sprzedawca zapewnia i weryfikuje prawdziwość tych opinii poprzez powiązanie opinii kupujących z konkretnymi zamówieniami, dzięki czemu może zweryfikować i udowodnić, że opinia pochodzi od rzeczywistego kupującego. Sprzedawca poinformuje kupującego o sposobie weryfikacji opinii na stronach swojego e-sklepu.

Zdjęcia prezentowane na stronie sklepu odpowiadają sprzedawanym towarom.

Sprzedający udostępnia instrukcje użytkowania w formie elektronicznej przed zawarciem umowy, zwłaszcza w przypadku dużych urządzeń AGD, RTV i innych towarów o cenie powyżej 600 PLN, gdy jest to korzystne i odpowiednie dla decyzji kupującego o zakupie.

Zamawianie i dostawa towaru

Umowa kupna między kupującym a sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
Aby zawrzeć umowę, kupujący musi złożyć zamówienie w sklepie internetowym sprzedającego. Można to utworzyć w następujący sposób:

Po wybraniu towaru w e-shopie sprzedającego, gdzie znajdują się informacje prawne dotyczące kupowanego towaru, kupujący zaznacza odpowiedni towar, którym jest zainteresowany przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Informacja o cenie towaru, cenie i sposobie transportu oraz sposobie płatności zostanie podana w procesie tworzenia zamówienia, gdzie kupujący dokona wyboru sposobu i ceny transportu oraz formy płatności. Całkowita cena zostanie wskazana w podsumowaniu przed wysłaniem zamówienia w zależności od wybranego towaru, sposobu dostawy i płatności.

Kupujący poda swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podczas składania zamówienia.

Zamówienie można zmieniać, uzupełniać i sprawdzać aż do momentu jego realizacji. Po sprawdzeniu, potwierdzeniu zapoznania się i wyrażeniu zgody na niniejszym regulaminem, możliwa jest realizacja zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

Sprzedający potwierdzi zamówienie kupującemu pocztą elektroniczną tak szybko, jak to możliwe po jego dostarczeniu do sprzedawcy. Załącznikiem do niniejszego potwierdzenia zamówienia będzie podsumowanie zamówienia oraz niniejsze warunki handlowe w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia, które to stanowią integralną część umowy kupna. Sprzedawca wystawi kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy w formie pisemnej w rozsądnym terminie po jej zawarciu, najpóźniej jednak w momencie dostarczenia towaru.

Jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter sprzedawanego towaru, sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, aby informacje dotyczące sposobu i czasu jego używania towaru były zawarte w załączonych instrukcjach pisemnych oraz aby były one zrozumiałe. W takim przypadku sprzedający przekaże kupującemu instrukcje dotyczące towaru na trwałym nośniku danych. Sprzedający udzieli kupującemu instrukcji w formie pisemnej, jeśli kupujący o to poprosi i jeśli nie będzie to nieuzasadnione ze względu na okoliczności lub sposób zawarcia umowy lub cechy sprzedawanego towaru.

Sprzedający wysyła kupującemu kompletny towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 5 dni po potwierdzeniu zamówienia, w taki sposób, aby dostarczył kupującemu towar nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że określi inny termin dostawy dla poszczególnych towarów. Jeżeli towar jest oznaczony jako "w magazynie" sprzedający wyśle ​​towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku przedpłaty towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego.

Sprzedający przesyła kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, paragony i zaświadczenia, niezwłocznie po odebraniu towaru, nie później niż dwa dni po odbiorze towaru przez konsumenta.

Cena i sposób dostawy (informacje tutaj)

Jeśli sprzedający nie dotrzyma terminu dostawy lub wysyłki towaru, dostarczy towar kupującemu bezpłatnie i udzieli mu rabatu w wysokości 2% ceny zakupu. Nie ma to wpływu na inne roszczenia kupującego.

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego sprzedającemu w ustawowym terminie 14 dni, a w przypadku wybranych towarów w ciągu 365 dni (dalej zwanego „przedłużonym terminem”) od otrzymania towaru lub ostatniej sztuki towaru (jeżeli w ramach jednego zamówienia dostarczanych jest kilka sztuk towaru, które dostarczane są osobno), przedmiotu lub części dostawy towaru (jeżeli towar składa się z kilku przedmiotów lub części), albo pierwszej dostawy regularnie lub wielokrotnie dostarczanych towarów, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub dokonania płatności. Określony termin ma na celu zapoznanie się kupującego z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru w rozsądnym zakresie. Wydłużony okres dla wybranych towarów wskazany jest na szczegółowej karcie zegarka, a następnie również na fakturze. W przypadku przedłużenia terminu kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 365 dni od odebrania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub dokonania płatności. Jeżeli przy towarze nie wskazano dłuższego terminu, to kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odebrania towaru lub dokonania płatności.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.

Kupujący może przesłać lub przekazać sprzedającemu odstąpienie od umowy w terminie do odstąpienia, tj. w przypadku przedłużenia terminu w terminie 365 dni, a w pozostałych przypadkach w terminie 14 dni. Kupujący nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. W celu ułatwienia komunikacji wskazane jest podanie w odstąpieniu daty zakupu lub numeru umowy/dokumentu sprzedaży, danych bankowych oraz wybranego sposobu zwrotu towaru. Można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego tutaj.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu kwotę w pełni odpowiadającą cenie towaru oraz poniesionym kosztom jego dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od kupującego. Jeżeli sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach określonego sposobu dostawy towaru, jest on zobowiązany do rekompensaty kupującemu najtańszej z nich. Najpóźniej w tym samym terminie kupujący jest zobowiązany wysłać lub przekazać sprzedającemu zakupiony towar. Towar należy odesłać do sprzedawcy (nie za pobraniem) w stanie kompletnym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do poznania charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.

Jeżeli kupujący wróci towar osobiście w siedzibie sprzedającego, sprzedający zwróci kupującemu powyższe płatności w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

Jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości zwracanego towaru w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny, niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru, sprzedającemu przysługuje roszczenie w stosunku do kupującego o odszkodowanie za zmniejszenie wartości towaru i zaliczenie go na poczet zwracanej kwoty.

Wyjątki:

Kupujący nie może odstąpić w przypadkach określonych w § 1837 KCRC, z prawa odstąpienia od umowy nie można skorzystać w szczególności w przypadku umów:

o dostarczenie rzeczy wyprodukowanej według wymagań kupującego lub dostosowanej do jego zindywidualizowanych potrzeb;

o świadczeniu usług, jeżeli zostały wykonane w pełni, w przypadku świadczenia odpłatnego tylko wtedy, gdy rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca poinformował kupującego przed zawarciem umowy prawo odstąpienia od umowy wygasa z chwilą spełnienia świadczenia (np. pakowanie prezentów, grawerowanie, polerowanie, usługi zegarmistrzowskie i naklejanie szkieł ochronnych lub wartość takiego klejonego szkła).

Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna między innymi na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@bezel.pl.

On-line formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj. Jeżeli kupujący skorzysta z tej możliwości, sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru, jeżeli obiektywnie nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w rozsądnym terminie z przyczyn osób trzecich i/lub jeżeli stanie się to jasne, że kupujący naruszył wcześniej zawartą umowę ze sprzedającym.

Jednocześnie sprzedający ostrzega kupującego, że umowa nie zostaje zawarta w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwej tożsamości kupującego lub w przypadku oczywistych błędów w informacjach o towarze lub jego cenie.

Jeżeli wraz z towarem kupującemu zostanie wręczony prezent, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że ​​jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna w ramach niniejszego punktu regulaminu, umowa podarunkowa dotycząca takiego podarunku przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem zwrócić sprzedającemu otrzymany podarunek.

Jeżeli przed odstąpieniem od umowy kupna kupujący korzysta z usługi Lifetime (bezpłatna aktualizacja map – voucher topo), z której korzystanie dla wybranych towarów jest możliwe na życzenie kupującego na podstawie rejestracji online w tej usłudze, kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez odstąpienie od umowy kupna i dożywotniej usługi traci przywileje usługi Lifetime. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z dożywotniej usługi powoduje zmniejszenie wartości zakupionego towaru, ponieważ towar (urządzenie) ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu, ponieważ dożywotnia usługa jest kojarzona wyłącznie z konkretnym zakupionym towarem (urządzeniem) po dokonaniu rejestracji, a towary te mogą być sprzedawane tylko w ograniczonym zakresie. W przypadku odstąpienia od umowy kupującemu przysługuje zwrot ceny zakupu pomniejszonej o kwotę odpowiadającą takiemu obniżeniu wartości towaru. Rejestrując się do dożywotniej usługi, kupujący wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna lub wyraźnie żąda wykonania usługi rejestracji. W związku z usługą Lifetime (bezpłatna aktualizacja map) sprzedawca wyraźnie zaleca kupującemu jak najszybsze sprawdzenie mechanicznej funkcjonalności urządzenia oraz funkcjonalności urządzenia w zakresie jego podstawowego oprogramowania przed zarejestrowaniem go online. Ograniczy to problemy przy ewentualnym odstąpieniu od umowy i wykorzystaniu prawa do wad po otrzymaniu towaru.

Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość przy odbiorze

Jeżeli towar ma wady przy odbiorze (np. nie odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi, ilości, jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym właściwościom, nie nadaje się do celu, do jakiego kupujący go potrzebuje, i z którym sprzedający się zgodził, nie jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami, instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji; nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie odpowiada zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju pod względem ilości, jakości, trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, których kupujący może rozsądnie oczekiwać, nawet w odniesieniu do publicznych oświadczeń składanych przez sprzedającego lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie; nie jest kompletny, tj. nie dostarczono z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu lub innymi instrukcjami, których kupujący mógł rozsądnie oczekiwać, lub innymi parametrami prawnymi, umownymi lub nawet przedumownymi), chodzi wtedy o wady produktu, za które odpowiada sprzedawca.

Odpowiedzialność za wady towaru, o której mowa w § 2161 par. 2 KCRC, nie ma zastosowania, jeżeli sprzedawca osobno uprzedził kupującego przed zawarciem umowy, że rzecz ma inne właściwości, a kupujący wyraźnie zgodził się na to podczas zawarcia umowy.

Kupujący może wskazać sprzedawcy nie później niż dwa lata po przejęciu towaru i zgodnie z jego żądaniem żądać bezpłatnego usunięcia wady albo przez naprawę, albo przez dostawę nowego towaru bez wad, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo nieproporcjonalnie kosztowny w stosunku do drugiego; ocenia się to w szczególności pod kątem istotności wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz tego, czy da się ją usunąć w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego.

Sprzedający może odmówić usunięcia wady (poprzez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy), jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na wagę wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady. W takim przypadku, jeśli kupujący zasadnie zareklamował wadę, kupujący ma prawo żądać obniżki ceny zakupu lub, jeśli wada nie jest nieistotna, prawo do odstąpienia od umowy.

Kupując rzecz używaną, sprzedawca może skrócić termin wykonania prawa z tytułu wadliwego wykonania do jednego roku od daty jej otrzymania. W ciągu jednego roku od otrzymania towaru przyjmuje się, że wada towaru istniała już w momencie odbioru towaru, chyba że wyklucza to charakter rzeczy lub wady. Termin ten nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy, jeżeli słusznie zareklamował wadę.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia roszczenia kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed jej przejęciem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedaży towaru używanego sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi wcześniejszego użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę. Zamiast prawa do wymiany kupujący ma w takich przypadkach prawo do rozsądnej zniżki.

Sprzedawca odpowiada za wady w okresie użytkowania wskazanym w reklamie, na opakowaniu produktu lub w załączonej instrukcji. Sprzedający odpowiada również wobec kupującego za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, które zostały wykonane przez sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący dokonał montażu lub instalacji, a wada powstała z powodu braku instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych, jeżeli chodzi o rzecz o charakterze cyfrowym.

Jeżeli przedmiotem zakupu jest rzecz posiadająca właściwości cyfrowe, sprzedawca zapewni kupującemu uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usług w zakresie treści cyfrowych, a jednocześnie, że oprócz uzgodnionych aktualizacji, kupujący otrzyma aktualizacje, które są niezbędne, aby rzecz zachowała swoje właściwości po przejęciu zgodnie z § 2161 KCRC (jakość przy odbiorze) i zostanie poinformowany o ich dostępności przez okres dwóch lat, jeżeli zgodnie z umową, treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas, a jeżeli świadczenie zostało uzgodnione na okres dłuższy niż dwa lata, po upływie tego okresu i/lub przez okres, w którym kupujący może rozsądnie tego oczekiwać, jeżeli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być świadczone na podstawie umowy jednorazowo. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca wyraźnie ostrzegł kupującego przed zawarciem umowy, że aktualizacje nie będą dostarczane, a kupujący wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu umowy.

Jeżeli kupujący nie wykonał aktualizacji w rozsądnym terminie, nie przysługują mu żadne prawa z tytułu wady, która powstała wyłącznie na skutek niewykonania aktualizacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący nie został powiadomiony o aktualizacji lub o skutkach jej niewykonania albo nie dokonał aktualizacji lub wykonał ją nieprawidłowo z powodu braków w instrukcji.

Jeżeli zgodnie z umową treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas i jeżeli w tym okresie ujawni się lub wystąpi wada, wówczas treści cyfrowe lub usługę w zakresie treści cyfrowych uważa się za posiadające wadę.

Jeśli wada powtarza się lub jest istotna, kupujący może skorzystać z prawa do rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna. Inne przyczyny skorzystania z prawa do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy podane są w punkcie 6 Procedura reklamacji.

Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia kupującemu gwarancji umownej na co najmniej 24 miesiące oprócz odpowiedzialności za wady przy odbiorze towaru.

W przypadku gwarancji umownej sprzedający wystawia kupującemu potwierdzenie gwarancji jakości (certyfikat gwarancyjny) w formie tekstowej zgodnie z § 2174a KCRC najpóźniej w momencie odbioru towaru.

Jeżeli sprzedawca gwarantuje, że rzecz zachowa swoje funkcje i właściwości podczas normalnego użytkowania przez określony czas, kupujący ma co najmniej prawo do dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub do naprawy rzeczy. Skutki te wywołuje również oznaczenie okresu gwarancji lub okresu użytkowania rzeczy na opakowaniu towaru.

Procedura reklamacji

Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację sprzedającemu lub osobie wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. Jeżeli czyni to pisemnie lub elektronicznie, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz informację o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

Formularz do pobrania tutaj.

Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę o swoim wyborze po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okaże się nie do naprawienia.

Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej z dowodem zakupu). Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu zgłoszenia reklamacji. Kupujący przekazuje lub dostarcza towar sprzedającemu lub do miejsca przeznaczonego do naprawy w tym samym czasie lub później po zgłoszeniu reklamacji. Towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie na czas transportu, aby uniknąć uszkodzeń, powinien być czysty i kompletny.

Sprzedający jest zobowiązany bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji, lub o tym, że do podjęcia decyzji wymagana jest profesjonalna ocena. Informacja o potrzebie profesjonalnej oceny zostanie przekazana kupującemu w tym okresie. Sprzedający załatwi reklamację, w tym usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po jej zgłoszeniu, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią na piśmie dłuższy termin. Po upływie tego okresu kupujący ma takie same prawa, jak gdyby doszło do istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi usunięcia wady towaru, kupujący może żądać adekwatnego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia reklamacji do czasu jej załatwienia lub do czasu, kiedy kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy. W przypadku wymiany towaru lub jego części, odpowiedzialność sprzedawcy obowiązuje tak, jak gdyby był to zakup nowego towaru lub jego części.

W przypadku braku możliwości monitorowania on-line stanu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego o rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z jego żądaniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS-em.

W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Spółka: Hodinky 365 s.r.o.
Siedziba: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Numer Identyfikacyjny: 28638581
Numer Identyfikacji Podatkowej: CZ28638581
Telefon: +421 650 400 134 (po angielsku)
E-mail: info@bezel.pl
Adres kontaktowy: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy kupna, jej późniejszej realizacji (przetworzenia zamówienia, zapewnienia odbioru i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozstrzygania praw z nienależytego wykonania (reklamacji) administrator będzie przetwarzał i przechowywał zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), jego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) brzmienia umowy RODO, której stroną jest kupujący.

Kategoria odbiorców/odbiorcy danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych kupującego innym podmiotom niż następującym podmiotom przetwarzającym:

a) przewoźnikowi umownemu wybranemu przez kupującego w formularzu zamówienia, w celu dostarczenia towaru, lista przewoźników dostępna jest tutaj, przy czym dane zostaną podane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;

b) operatorom portalu Heureka.cz w celu generowania i wysyłania ankiet satysfakcji z zakupów w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w którym uczestniczy sklep internetowy. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu satysfakcji kupującego z zakupu u administratora. Wysyłanie ankiet dotyczy wszystkich kupujących, którzy nie odmówili przesyłania informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Zb.U.), i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Heureka.cz jest upoważniony do wykorzystywania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i przesłania ankiety satysfakcji zgodnie z Regulaminem programu Zweryfikowani przez klientów dostępnym tutaj. Kupujący może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez Klientów poprzez odrzucenie dalszych ankiet za pomocą linku w e-mailu z ankietą. W przypadku sprzeciwu, ankiety nie będą już wysyłane do kupującego.

c) wystawcy karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą w celu ewentualnego wyjątku TRA (Analiza Ryzyka Transakcyjnego), który umożliwia uproszczenie procesu zakupu oraz z uwagi na prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na realizacji transakcji, przy czym dane mogą być podane w następującym zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy.

d) na podstawie ustawy nr 480/2004 Zb.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, możemy przesyłać Ci jako naszemu klientowi komunikaty marketingowe dotyczące naszych usług lub informacje o naszej firmie. Częścią tego mogą być również ankiety e-mailowe dotyczące satysfakcji z zakupów u nas, do ich wysłania korzystamy z usługi Zboží.cz, na którą przekażemy Twój e-mail i informacje o konkretnym zakupie. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy e-mailem za pośrednictwem usługi Zboží.cz, klikając link w otrzymanej wiadomości e-mail z kwestionariuszem.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy (przetwarzanie zamówienia, usuwanie zapasów i dostawa towaru) oraz przez okres obowiązywania gwarancji prawnej (24 miesiące od otrzymania towaru) lub przez okres obowiązywania umowy gwarancyjnej.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Zb.U.) administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej (faktury) przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą (tzn. jeśli kupujesz towar w 2018 r., fakturę należy przechowywać do końca 2023 r.). Administrator ma również obowiązek wynikający z § 47 ustawy o administrowaniu podatkami i opłatami (nr 337/1992 Zb.U.) do przechowywania faktury przez okres 3 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą (tj. w przypadku zakupu towaru w 2018 roku faktura musi być przechowywana dla celów podatkowych do końca 2021 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Zb.U.) administrator zobowiązany jest do przechowywania faktury przez okres 10 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym miała miejsce realizacja (to znaczy, jeśli kupujesz towar w 2018 r., fakturę należy zachować do końca 2028 r.). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Prawa kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że zgodnie z art. 15-21 RODO ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, na czym polega prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO;

b) sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów przetwarzania, kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO;

c) usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator niezwłocznie usuwa dane osobowe dotyczące kupującego, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji umowy, chyba że stanowią inną podstawą prawną ich dalszego przetwarzania;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) o możliwości przenoszenia danych zgodnie z warunkami art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Na żądanie administrator udzieli kupującemu informacji o podjętych środkach w każdym przypadku nie później niż 15 dni od otrzymania żądania.

Administrator zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia kupującemu, w przypadku skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych, oprócz pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych, również drugą kopię nieodpłatnie, jeżeli kupujący o to poprosi.

W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, kupujący ma prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie i wnieść do niego skargę.

Sprzedawca umożliwi zakupy bez rejestracji, natomiast dane niezarejestrowanych kupujących będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, a nie do celów marketingowych lub biznesowych.

Rozwiązywanie sporów

Wzajemne spory pomiędzy sprzedającym a kupującym rozstrzygają sądy powszechne.

Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Zb.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego z umowy kupna lub umowy o świadczeniu usług. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Czeska Inspekcja Handlowa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.coi.cz.

Pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego jest wszczynane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie mógł zostać rozwiązany bezpośrednio ze sprzedawcą. Projekt może zostać złożony nie później niż 1 rok od dnia, w którym Konsument po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa będącego przedmiotem sporu ze Sprzedawcą.

Konsument ma prawo do wszczęcia pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprzedający zobowiązuje się do preferencyjnego poszukiwania pozasądowego rozstrzygania sporów z kupującym, jeśli kupujący ich nie odrzuci. Pozasądowe rozstrzyganie sporów można również przeprowadzić za pośrednictwem usługi VašeStížnosti.cz na stronie internetowej www.vasestiznosti.cz.

Procedura ta nie jest mediacją w rozumieniu ustawy o mediacji nr 202/2012 Zb.U. ani arbitrażem zgodnie z ustawą o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych nr 216/1994 Zb.U. a jej użycie nie wpływa na prawo stron do skierowania roszczenia do Czeskiej Inspekcji Handlowej lub do sądu.

W czasie trwania negocjacji w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu nie przebiegają ani nie zaczną przebiegać okresy przedawnienia i wykluczenia zgodnie z KCRC, dopóki jedna ze stron sporu wyraźnie nie odmówi kontynuowania negocjacji.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów nr 634/1992 Zb.U. sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).

Pozostałe

Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie reguluje KCRC (nr 89/2012 Zb.U.), Ustawa o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Zb.U.) oraz inne przepisy prawa, w brzmieniu zmienionym przez późniejsze przepisy prawne.

Umowa i związane z nią kwestie podlegają prawu czeskiemu.

Wyklucza się zmianę warunków handlowych w innej formie niż wspólnie uzgodniona na piśmie. Umowa kupna wraz z warunkami jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej bez możliwości wglądu do niej przez kupującego. Jednak wszystkie dokumenty, które ustawowo wymagają formy tekstowej, kupujący otrzyma drogą mailową, gdy będzie miał stały dostęp do dokumentów w niezmienionej formie. Zalecamy zachowanie tych dokumentów, w szczególności zamówienia i warunków, do późniejszego wykorzystania.

Bon podarunkowy można łatwo zrealizować w sklepie internetowym podczas dokonywania zakupu, po wprowadzeniu odpowiedniego kodu z bonu podarunkowego w Koszyku w polu Kupon rabatowy i naciśnięciu przycisku „Zastosuj zniżkę”, wartość bonu podarunkowego zostanie odjęta od wartości zakupu. Bon podarunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Niniejsze warunki obowiązują od 26 lutego 2023 r.